خرید(گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری)

گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری|50687397|gma40204807|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری می باشد.

حجم فایل : 1.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 43
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست! استاد : مهندس ایرجی OpenGL موضوع : بهار 1390 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی میرداماد گرگان ارائه دهندگان : آزاده میرشکار
مریم نیکویی چوبدار مقدمه
تاریخچه
معرفی
DirectX
ویژگی های OpenGL
نکات فهرست محتویات GL
تعریف توابع در GL
نحوه ی استفاده از GL
نتیجه گیری
منابع
سپاسگزاری
پاسخ به سوالات
مقدمه گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری (Computer graphics) یکی از قدیمی‌ترین شاخه‌های علوم کامپیوتر است که به ترسیم، تغییر، و کار با تصاویر به شیوه‌های محاسباتی و کامپیوتری اقدام می‌نماید.
گرافیک کامپیوتری یکی از پرجاذبه‌ترین و وسیع‌ترین کاربردهای کامپیوترهاست.
بازیهای کامپیوتری، برنامه‌های ساخت پویانمایی (انیمیشن) دوبعدی و سه‌بعدی، شبیه‌سازیهای محاسباتی ، و پردازش تصاویر را می‌شود به ‌عنوان چند نمونه نام برد. [1] تاریخچه گرافیک سه‌بعدی گرافیک سه بعدی در برنامه‌های کامپیوتری جدید کاربرد بسیاری دارد.
استفاده ای که برنامه‌ها از گرافیک سه بعدی می‌کنند از بازیهای تعاملی سه بعدی تا شبیه سازی و پزشکی و مصارف شغلی متفاوت است.
محصولات پر کیفیت سه بعدی راه خودشان را به سمت فیلم ها و صنعت و
آموزش به خوبی پیدا کرده‌اند. [1] برنامه‌ها برای گرافیک سه بعدی بر روی کامپیوترها تقریبا بیشمار هستند امروزه به سختی می‌توان کامپیوتری را یافت که نیاز به یک کارت گرافیک سه بعدی
نداشته باشد. سه بعدی همیشه برای تجسمات علمی و برنامه‌های مهندسی معروف بوده ‌است.
رابط‌های گرافیکی نرم‌افزاری هم از سخت‌افزار سه بعدی استفاده فراوان می‌برند.
برای مثال ورژن کنونی سیستم‌عامل مکینتاش یعنی Mac OS X برای رندر کردن
تمام پنجره‌ها و کنترل‌ها و جلوه‌های تصویری از OpenGL استفاده می‌کند. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﺪ، وﻳﻨﺪوز ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي Access ، Excell وﻏﻴﺮه اراﺋﻪ ‫ﺷﺪ ، ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ. ﻣﺜﻼً ﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﺎ وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ ، ﺗﺮﺳﻴﻤﺎت ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، ‫ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ‪ GDI ﺑﻪ ﻛﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﻚ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲﺷﺪ.

(Graphic Designer Interface)

رابط گرافیکی سیستم عامل ویندوز
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎيﮔﺮاﻓﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺗﻮاﺑﻌﻲ ‫ﺑﺮاي رﺳﻢ داﻳﺮه، ﻣﺜﻠﺚ، ﺧﻂ و اﺷﻜﺎل ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ دﻳﮕﺮ در ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ را ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﻣﻮﺗﻮرﮔﺮاﻓﻴﻚ ‪ DirectX و ﻣﻮﺗﻮرﮔﺮاﻓﻴﻜﻲOpenGL. موتور گرافیکی (Engine) :
برنامه ای که عملیات های مهم گرافیکی را مدیریت کرده و یک سطح انتزاعی بالاتر را به کاربر میدهد . موتور گرافیکی مهم ترین برنامه در ساخت بازی ها میباشد . موتور گرافیکی OpenGL OpenGL مخ...