خرید(بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی)

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی|41015432|gma40204807|بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی ,رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی ,بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد.

فهرست صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................1

فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی ) .................................................................................................2

مقدمه .................................................................................................................................................................3

بیان مسئله ...........................................................................................................................................................5

اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................................................6

هدف پژوهش .......................................................................................................................................................8

فرضیه پژوهش .....................................................................................................................................................9

متغیرهای پژوهش ................................................................................................................................................10

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ....................................................................................................................10

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش ) ....................................................................................................20

مرور پیشینه .......................................................................................................................................................21

نظریه پالایش ......................................................................................................................................................39

وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر .........................................................................................................................41

خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ............................................................................................................44

راههای اصلاح و مهار پرخاشگری ..........................................................................................................................47

فصل سوم ( روش تحقیق ) .......................................................................................................................49

جامعه مورد مطالعه پژوهش ..................................................................................................................................50

نمونه و روش نمونه گیری .....................................................................................................................................50

ابزار پژوهش .....................................................................................................................................................51

روش آماری مربوط به فرضیه ................................................................................................................................52

روش تحقیق .......................................................................................................................................................52

فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) .........................................................................................53

جدول ...............................................................................................................................................................54

انجام محاسبات ....................................................................................................................................................57

جدول میانگین و انحراف استاندارد ...........................................................................................................................59

فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) .............................................................................................................60

بحث و نتیجه گیری ..............................................................................................................................................61

محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ...............................................................................................................................62

پیشنهادات ..........................................................................................................................................................63

منابع وماخذ .................................................................................................................................................65

ضمائم پیوست (پرسشنامه)..............................................................................................................................68


چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .

در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .

برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t مستقل درسطح معنی داری a = 0/05 استفاده گردید .

نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود