خرید(بررسی جرایم رایانه ای در ایران و آمریکا)

بررسی جرایم رایانه ای در ایران و آمریکا|41002522|gma40204807|بررسی جرایم رایانه ای در ایران و آمریکا,دانلود,پروزه,جرایم,رایانه ای
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی جرایم رایانه ای در ایران و آمریکا می باشد.

چکیده

پیدایش رایانه و پس از آن دنیاى مجازى اینترنت، همراه خود دستاوردهاى مثبت و منفى بسیارى داشته و دارد. از جمله پیامدهاى منفى آن پیدایش جرایم نوظهور رایانه اى و اینترنتى (ComPuter amP;Cyber Crime) است. این نوشته درصدد کاوش در مورد چیستى جرایم رایانه اى از دریچه حقوقى و آسیب شناسى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و روانى است. ویژگى هاى خاصى، چون تخصصى و علمى بودن، داراى حیثیت عمومى و خصوصى بودن، پیچیدگى خاص، دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفرى، جهانى بودن، دشوار بودن کشف بزهکار، که در این دست از جرایم، بروز کرده است، آن را از دیگر جرایم متمایز مى نماید. ، لذا مى توان این جرایم را چنین طبقه بندى کرد:

الف. جرایم رایانه اى فرهنگى: که شامل جرایم برضد مالکیت فکرى و جرایم برضد ارزش هاى فرهنگى، چون جرایم توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، جرایم محتوا (Content Crime)، افشاى اسرار خصوصى افراد؛ ب. جرایم امنیتى: شامل: 1. جرایم علیه امنیت داده ها (شامل الف. جرایم علیه کاربرد مجاز داده ها، مثل جاسوسى دسترسى غیرمجاز؛ ب. جرایم علیه صحت داده ها، همچون جعل) 2. جرایم علیه امنیت سیستم؛ ج. جرایم مالى: شامل کلاهبردارى، سرقت. جرایم مذکور از لحاظ حقوق ایران مورد بررسى قرار گرفته است.آسیب هاى جرایم جامعه نیز یکى دیگر از مباحث مهم در این باب است. آسیب هاى روانى، مثل اعتیاد مجازى (Virtual Addiction)، بحران هویت، انحرافات جنسى، سوء استفاده جنسى. آسیب هاى اجتماعى و فرهنگى، چون تزلزل در ارکان خانواده، کاهش امنیت و احساس آرامش، به ویژه در کاربرى اینترنتى، کاهش علایق و ارزش هاى ملى نزد کاربر، تغییر هنجارها و التقاط فرهنگى، ناامنى مالى و سرمایه گذارى، کم رنگ شدن ارزش هاى مترقى. و آسیب هاى سیاسى، چون تزلزل در حاکمیت و اقتدار سیاسى، کاهش امنیت اطلاعاتى از این قبیل است.در ادامه به بحث جرایم رایانه ای در کشور ایران و آمریکا و مقایسه برخورد آن می پردازیم0

چکیده 1

مقدمه 3

فصل اول کلیات و ویژگی جرایم رایانه ای4

مبحث اول:کلیات5

گفتار اول :ماهیت جرایم رایانه اى5

بند اول جرایم رایانه اى5

بند دوم تاریخچه اى از جرایم رایانه اى با استفاده از قوانین آمریکا و آلمان5

بند سوم تصویب جرایم رایا نه ای در ایران و آمریکا 8

مبحث دوم: ویژگى جرایم رایانه اى9

گفتار اول :ویژگى جرایم اینترنتى9

فصل دوم:جرایم رایانه ای در حقوق ایران15

مبحث اول:کلیات جرایم رایانه اى در حقوق ایران16

گفتار اول :طبقه بندى جرایم رایانه اى16

گفتار دوم :طبقه بندى جرایم رایانه اى در حقوق ایران19

گفتار سوم: آسیب شناسى جرایم رایانه اى31

فصل سوم جرایم رایانه ای در حقوق آمریکا41

مبحث اول :قوانین و مقررات جرایم رایانه ای در ایالات متحده آمریكا50

گفتار اول: اصل قانون و تاریخچه آن50

بند اول : جرایم رایا نه ای و مسؤولیت مدنی52

بند دوم اینترنت و جرایم رایا نه ای درحقوق قراردادها57

بند سوم اینترنت و جرایم رایا نه ای در حقوق مالكیت معنوی58

بند چهارم اینترنت و حمایت ها و محدودیت های قانون اساسی60

بند پنجم اینترنت و ادله اثبات دعوا60

نتیجه گیری63

منابع66