خرید(نقش رایانه به عنوان آموزشی)

نقش رایانه به عنوان آموزشی|40092893|gma40204807|دانلود مقالهنقش رایانه به عنوان آموزشی,خرید مقاله نقش رایانه به عنوان آموزشی,خرید و دانلود مقاله نقش رایانه به عنوان آموزشی,دانلود و خرید مقاله نقش رایانه به عنوان آموزشی,دانلود رایگان مقاله نقش رایانه به عنوان آموزشی,دانلود رایگان تحقیق نقش رایانه به عنوان آموزشی,دانلود رایگان پژوهش نقش رایانه به عنوان آموزشی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع نقش رایانه به عنوان آموزشی می باشد.


مقدمه:

با توجه به نفوذ گسترده ی اینترنت در سطح جوامع شهری و در میان خانواده های ایرانی الگوهای اخلاقی جدیدی درحال شكل گرفتن است .امروزه سواد رایانه ای دانش دیجیتالی وبه تبع آن كاربرد گستردة اینترنت به ویژه در دهة اخیر سبب شده خانواده ها و به طور كلی سیاست گذاران جامعه با چالش های گوناگونی در زمینة گستردة رایانه ها در مدارس، خانه ها مواجه شوند.

نهادهای آموزشی و تربیتی جامعه به ویژه" وزارت آموزش و پرورش " به لحاظ اهداف مصوب مسئولیت های سپرده شده باید برای حفظ سلامت تربیتی واخلاق شهروندی جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در دنیایی به گستردگی اینترنت تدابیر ویژه ای بیندیشند و تا حد امكان به دانش آموزان بیاموزند كه استفاده از این شبكة عظیم جهانی نیازمند درك درستی از كاربری رایانه ای و اعمال كنترل صحیح و منطقی بر شبكه های اینترنتی است و این موضوع هرگز به معنی نفی این فناوری و نادیده گرفتن ویژگی های منحصر به فرد آن نیست.

امروزه در بیشتر جوامع پرسش های فراوانی دربارة رابطة میان دنیای اینترنت و آموزش های رسمی و غیر رسمی وجود دارد.مدیران معلمان و والدینی كه شرایط استفاده از رایانه و به تبع آن شبكة جهانی اینترنت را برای عزیزان خود فراهم كرده اند همیشه از خود می پرسند كه چگونه باید از شگفتی های موجود در اینترنت بهره برد و با مفاسد موجود در شبكة جهانی اینترنت برخورد كرد؟


فهرست مطالب:

مقدمه

فرهنگ و اخلاقی اینترنتی

نقش رایانه

رایانه های خانگی

نتیجه

منابع