خرید(پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نقش های آموزشی شبکه ها و رسانه های اجتماعی و بازی های رایانه ای)

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نقش های آموزشی شبکه ها و رسانه های اجتماعی و بازی های رایانه ای|31028397|gma40204807|پیشینه,تحقیقات,داخلی,وخارجی,نقش,های,آموزشی,شبکه,ها,و,رسانه,های,اجتماعی,و,بازی,های,رایانه,ای,پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نقش های آموزشی شبکه ها و رسانه های اجتماعی و بازی های رایانه ای,دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نقش های آمو
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نقش های آموزشی شبکه ها و رسانه های اجتماعی و بازی های رایانه ای می باشد.


دانلود ورد با موضوع دارای 24 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه : 24 صفحه


فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش


آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:
پیشینه داخلی تحقیق:
عنوان : بررسی رابطه انجام بازی های رایانه ای و میزان مطالعه دانش آموزان مقطع راهنمایی
محقق : لیلی شریفی، مهدی شقاقی و صابر شریفی.
سازمان : نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، سال چهل و پنجم، شماره 57، صص 111-133.
هدف: این پژوهش به بررسی رابطه بازی های رایانه ای با میزان مطالعه در میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر کرج در سال 1389 می پردازد.
روش تحقیق : روش پژوهش پیمایشی است. اطلاعات بدست آمده توسط پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. نمونه آماری دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر کرج به حجم نمونه 384 نفر بوده است.
یافته های تحقیق: یافته ها نشان داد که علیرغم مطلوب بودن وضعیت مطالعه دانش آموزان، دانش آموزان پسر بیشتر از دختران مطالعه می کنند و پسران به بازی های رایانه ای بیش از دختران می پردازند. همچنین یافته ها نشان داد که بین مطالعه و انجام بازی های رایانه ای رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین تحقیق نشان داد که بین وجود و عدم وجود امکانات بازی های رایانه ای و مطالعه دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد.
منبع: شریفی، ل.، قشقایی، م و شریفی، ص. 1390. بررسی رابطه انجام بازی های رایانه ای و میزان مطالعه دانش آموزان مقطع راهنمایی: مطالعه موردی شهر کرج. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، سال چهل و پنجم، شماره 57، صص 111-133.
عنوان : بررسی انواع و مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شهر کرمان
محقق : فاطمه مهرابی فر، حمید مرتضوی، مهدی لسانی.
سازمان : مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 7 (پیاپی 34)، صص 125-135.
هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه بین انواع و مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی دوره راهنمایی ناحیه 2 شهر کرمان بود.
روش تحقیق : تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی. 453 دانش آموز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
یافته های تحقیق: یافته ها حاکی از آن بود که دانش آموزان قوی، بازی های ماجرایی را در اولویت قرار دادند و دانش آموزان متوسط و ضعیف، بازی های جنگی را ترجیح می دهند. بیشترین نوع بازی های انجام شده توسط دانش آموزان بازی های ماجرایی بود. همچنین نتایج نشان داد که بین مدت زمان استفاده از بازی ها و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد، اما میان نوع بازی های رایانه ای و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد.
منبع: مهرابی فر، ف.، مرتضوی، ح و لسانی، م. 1391. بازی های رایانه ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شهر کرمان. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 7 (پیاپی 34)، صص 125-135.
عنوان : تأثیر بازی های رایانه ای بر خلاقیت و رابطه آن با سازگاری روانی دانش آموزان
محقق : مرضیه غلامی، صمد کریم زاده
سازمان : فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم، شماره اول، صص 55-68.
هدف: هدف اساسی این پژوهش تأثیر بازی های رایانه ای بر خلاقیت و رابطه آن با سازگاری روانی دانش آموزان بوده است.
روش تحقیق : روش تحقیق همبستگی و علی-مقایسه ای می باشد.
...